Nawigacja

Samorząd Uczniowski

Regulamin SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie 

 

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami), Statutem Szkoły, Konwencją Praw Dziecka

i niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy opracowywany i akceptowany na początku roku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ I

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Kształtowanie zainteresowań i rozwijanie działalności społecznej.

3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4. Organizowanie imprez kulturalnych:

 • apele i akademie okolicznościowe
 • imprezy sportowe
 • dyskoteki

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce i w środowisku uczniowskim.

6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami.

7. Organizowanie kontaktów ze społecznościami uczniowskimi innych szkół.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SAMORZĄDU

1. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • skarbnik
 • członkowie (3 uczniów)

2. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok

 

ROZDZIAŁ IV

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym.

2. W wyborach do Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń od klasy IV do klasy najstarszej uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych.

3. Kandydaci zgłaszają się do opiekuna Samorządu w ustalonym na początku roku szkolnego terminie.

4. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu.

5. Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły i nie może mieć znamion przekupstwa

6. Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie od klasy III do klasy najstarszej. Głosowanie odbywa się przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

7. Głosowanie jest:

 • powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu)
 • równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia)
 • bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos)
 • tajne (głosujący pozostaje anonimowy)

8. Głosowanie do Samorządu odbywa się w ciągu jednego dnia

9. W skład komisji wyborczej wchodzi opiekun Samorządu oraz uczniowie najstarszej klasy.

10. W wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego wybierane są trzy osoby. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem- kolejni. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

11. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwu lub kilku członków Samorządu, przewodniczący wybierany jest w drodze głosowania, w którym uczestniczą członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.

12. Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym posiedzeniu opracowuje plan pracy.

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE

1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2. Dysponentami funduszów jest Rada Samorządu Uczniowskiego, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

3. Fundusze samorządu mogą być gromadzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

 

ROZDZIAŁ VI

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.

2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

3. Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Opiekun planuje i podejmuje decyzje wspólnie z Radą SU poprzez stawianie i rozstrzyganie spraw w drodze dyskusji.

5. Opiekun zachęca, sprawdza, ocenia pracę Rady SU.

6. Opiekun swoje stosunki z uczniami opiera na szacunku i zaufaniu.

7. Zadaniem opiekuna SU jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.

 

ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Dokumentację SU tworzą:

 • Regulamin SU;
 • Plan pracy SU;
 • Sprawozdania z działalności za I i II półrocze;
 • Protokoły zebrań SU.

 

ROZDZIAŁ VIII

PRACA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Zebrania Samorządu zwołuje jego opiekun.

2. Zebranie Samorządu może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych Rad Uczniów.

3. Zebranie Samorządu powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Uchwały Samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków

5. Szkolny Samorząd Uczniowski:

 • uchwala Regulamin SU;
 • podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie;
 • ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny;
 • opracowuje sprawozdania ze swej pracy;
 • dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU;

6. SU może zorganizować referendum oraz opracować ankiety w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

2. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem Samorządu.

3. Regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, gospodarze klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

5. Dyrektor szkoły zawiesza lub uchyla uchwałę lub postanowienie Samorządu, jeśli są one sprzeczne z prawem.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Radą SU.

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane